YLEISET SOPIMUSEHDOT

Suomen Panttilaina Oy


Suomen Panttilaina Oy myöntää rahalainoja luonnollisille henkilöille irtainta käteispanttia vastaan panttilainauslaitoksista annetussa laissa määrätyin tavoin, voimassa olevan palveluhinnaston edellyttämin ja seuraavassa määrätyin ehdoin:


1. Panttilaina voidaan myöntää vain täysi‐ikäiselle henkilölle. Asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, kotiosoitteensa ja henkilötunnuksensa aina asioinnin yhteydessä. Asiakkaan tulee samoin todistaa henkilöllisyytensä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämällä.


2. Panttilainan minimimäärä on 20 €. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus kieltäytyä lainan myöntämisestä. Suomen Panttilaina Oy ei ole velvollinen perustelemaan päätöstään kieltäytyä lainan myöntämisestä.


3. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus periä tässä panttikuitissa tarkoitetusta panttilainasta allekirjoitushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korko sekä korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Lainan korko ja muut lainakustannukset peritään jälkikäteen lainan lunastuksen, uudistamisen tai pantin myynnin yhteydessä. Suomen Panttilaina Oy ei ole oikeutettu muuttamaan korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää laina‐aikana lainansaajan vahingoksi.


4. Lainan järjestysnumero, panttauksen päivämäärä, lainan eräpäivä, pääoma, korko, lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia lainakustannuksia vastaavan korvauksen määrä merkitään panttikuittiin. Korko ja muut edellä tarkoitetut lainakustannukset merkitään panttikuittiin myös rahamääräisinä. Lisäksi kuitissa on maininta pantin laatua ja lukumäärää sekä tarvittaessa mittaa ja painoa koskevista tiedoista. Panttikuitissa on myös merkintä lainan todellisesta vuosikorosta kuluttajasuojalain edellyttämin tavoin.


5. Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset. Laina-aika voi olla enintään yksi (1) vuosi. Laina voidaan uudistaa suorittamalla siihen mennessä erääntynyt korko, muut sovitut lainakustannukset sekä mahdollinen korvaus myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus vaatia lainan uudistamisen yhteydessä lainan pääomaa lyhennettäväksi. Mikäli laina uudistetaan, lainan uudistamisesta tehdään panttikuitin haltijalle uusi panttikuitti. Uudistamisen jälkeen panttilainaan sovelletaan uudistamishetkellä voimassa olevaa palveluhinnastoa.


6. Mikäli panttia ei lunasteta tai lainaa uudisteta viimeistään eräpäivänä, Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus ryhtyä pantin myymistä tarkoittaviin toimenpiteisiin ja periä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista.


7. Suomen Panttilaina Oy lähettää erääntyneestä lainasta muistutuskirjeen, sähköpostin tai tekstiviestin asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei lainansaaja ole kirjallisesti kieltänyt kirjeen lähettämistä. Suomen Panttilaina Oy lähettää kuitenkin aina erääntyneestä lainasta muistutuskirjeen panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaisesti silloin, kun pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona. Lainansaaja vastaa ilmoitetun osoitteen tai numeron oikeellisuudesta. Suomen Panttilaina Oy ei vastaa kirjeen perille menosta tai perille menemättömyydestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, edellyttäen että kirje on asianmukaisesti jätetty postitus- tai postikuljetuspalveluita suorittavan yhtiön haltuun tai lähetetty asiakkaalle sähköisesti.


8. Suomen Panttilaina Oy:llä ei ole oikeutta myydä panttia aikaisemmin kuin yhden (1) kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä, ellei panttikuitin haltija anna suostumusta pantin myymiseen aikaisemmin. Mikäli pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, saa Suomen Panttilaina Oy myydä pantin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin edellyttämin tavoin ilmoitettu lainan erääntymisestä.


9. Erääntyneen lainan lunastamaton pantti myydään julkisella huutokaupalla, joka pääsääntöisesti toteutetaan internetissä Suomen Panttilaina Oy:n internetsivuilla www.suomenpanttilaina.fi. Suomen Panttilaina Oy:llä on kuitenkin oikeus myydä pantti myös muulla tavoin toteutettavalla julkisella huutokaupalla. Osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, on kuitenkin lainansaajan, tai jos ne omistaa muu henkilö kuin lainansaaja, muun omistajan vaatimuksesta myytävä kiinteistönvälittäjän välityksellä.


10. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus periä pantin myyntikustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Siihen asti kunnes pantti on myyty, panttikuitin haltija on oikeutettu lunastamaan pantin suorittamalla Suomen Panttilaina Oy:lle lainapääoman, koron ja muut sovitut lainakustannukset sekä korvauksen myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista.


11. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus ostaa pantti itselleen julkisessa huutokaupassa ja sillä on oikeus myydä näin hankkimansa esineet edelleen.


12. Panttilainauslaitoksista annetun lain 25 §:n 1 momentin mukaan Suomen Panttilaina Oy ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä pantin myynnistä syntyneestä ylijäämästä lainansaajalle tai sille ilmoitetulle siirronsaajalle, mikäli ylijäämä on 50 € tai enemmän. Ylijäämä maksetaan panttikuitin haltijalle tai sille, joka panttilainauslaitoksista annetun lain 27 §:n mukaisesti olisi saanut lunastaa pantin. Vaatimus ylijäämän maksamisesta on esitettävä yhden vuoden kuluessa pantin myyntipäivästä uhalla, että muutoin oikeus ylijäämään siirtyy Suomen Panttilaina Oy:lle. Ylijäämäilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu.


13. Kukin panttiesine on vakuutettu arvopapereita lukuun ottamatta palo‐, vesi‐, murto‐ ja ryöstövahinkojen varalta panttia vastaan annetun lainan kolminkertaisesta määrästä. Arvopaperit on vakuutettu niiden kuoletus‐ ja uusimiskustannusten määrästä. Lainansaajalla on tämän lisäksi oikeus niin harkitessaan lisävakuuttaa pantti omalla kustannuksellaan lukuunsa.


14. Mikäli panttikuitti on siirretty nimetylle henkilölle, on siirronsaajan ilmoitettava siirrosta Suomen Panttilaina Oy:lle uhalla, että siirronsaaja menettää oikeutensa lunastaa pantti.


15. Mikäli panttikuitti katoaa, on asiakkaan tai, mikäli panttikuitti on siirretty, siirronsaajan tehtävä välittömästi Suomen Panttilaina Oy:lle ilmoitus katoamisesta sekä liitettävä ilmoitukseen selvitys siitä, milloin ja miten katoaminen on tapahtunut.


16. Suomen Panttilaina Oy:n palveluksessa olevat henkilöt eivät saa ottaa vastaan toimeksiantoa lainansaajan laina‐asioiden hoidosta.


17. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Lainasaajalla on oikeus nostaa sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaisemiseksi kanne Suomen Panttilaina Oy:tä vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on vakituinen asuinpaikka. Mikäli lainansaajalla ei ole Suomessa vakituista asuinpaikkaa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa, joka on Suomen Panttilaina Oy:n kotipaikan käräjäoikeus.
Sopimusehdot ovat saatavissa myös ruotsinkielisinä.

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSKA PANTLÅN AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSKA PANTLÅN AB
Finska Pantlån Ab beviljar penninglån till naturliga personer mot handfången pant i lös egendom på sätt som fastställts i lagen om pantlåneinrättningar enligt villkor som förutsätts i den ikraftvarande serviceprislistan, pantkvittot och som har fastställts nedan:


1. Pantlån kan beviljas endast till personer som har uppnått myndighetsålder. Kunden ska uppge sitt namn, sin hemadress och sin personbeteckning alltid i kontakterna med pantlånekontoret. Kunden ska tillika styrka sin identitet genom att visa ett fotoförsett identitetsbevis.


2. Pantlånets minimibelopp är 20 €. Finska Pantlån Ab har rätt att förvägra lån. Finska Pantlån Ab är inte skyldigt att motivera sitt beslut att förvägra kunden lån.


3. Finska Pantlån Ab har rätt att för det pantlån som avses i detta pantkvitto uppbära ränta enligt vid underteckningstillfället gällande serviceprislista samt ersättningar som motsvarar kostnaderna för långivningen och pantsättningen. Lånets ränta och övriga lånekostnader debiteras i efterskott i samband med att lånet inlöses, förnyas eller panten säljs. Finska Pantlån Ab är inte berättigat att under lånetiden ändra räntan och beloppet av de ersättningar motsvarande övriga lånekostnader till låntagarens nackdel.


4. Lånets ordningsnummer, datumet för pantsättningen, lånets förfallodag, lånekapitalet, räntan, beloppet av den ersättning som motsvarar sådana lånekostnader som långivningen och pantsättningen medför antecknas på pantkvittot. Räntan och övriga lånekostnader som avses ovan antecknas på pantkvittot även som penningbelopp. Därtill upptas på kvittot uppgifter om pantens art och antal samt vid behov mått och vikt. I pantkvittot antecknas dessutom den verkliga årsräntan på sätt som konsumentskyddslagen förutsätter.


5. Innehavaren av pantkvittot har rätt att lösa ut panten innan lånet förfaller genom att betala lånekapitalet, räntan och övriga överenskomna lånekostnader. Löptiden för lånet kan uppgå till högst ett (1) år. Lånet kan förnyas genom att betala den ränta som dittills förfallit, övriga avtalade lånekostnader samt möjlig ersättning för kostnader för försäljningsåtgärder. Finska Pantlån Ab har rätt att i samband med förnyande av lånet kräva amortering av lånekapitalet. Om lånet förnyas, utfärdas till innehavaren av pantkvittot ett nytt pantkvitto över förnyandet. Efter förnyandet tillämpas på pantlånet den serviceprislista som är i kraft vid tidpunkten för förnyandet.


6. Om panten inte löses ut eller lånet inte förnyas senast på förfallodagen, har Finska Pantlån Ab rätt att vidta åtgärder för att sälja panten och debitera ersättning enligt ikraftvarande serviceprislista för kostnaderna för ovan nämnda åtgärder.


7. Finska Pantlån Ab sänder underrättelse om att lånet har förfallit till den postadress, e-post eller SMS som kunden har uppgett, om inte låntagaren skriftligen har förbjudit att brev sänds. Finska Pantlån Ab sänder emellertid alltid underrättelse om förfallet lån enligt lagen om pantlåneinrättningar 21 § 2 momentet, då i pant har getts aktier som med för rätt att besitta en lägenhet som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas av låntagaren som bostad. Låntagaren ansvarar för den givna adressens eller nummer riktighet. Finska Pantlån Ab ansvarar inte för eventuella skador till följd av att brevet inte skulle komma fram, förutsatt att brevet på tillbörligt sätt överlämnats till bolag som sköter postnings eller posttransporttjänster eller skickas till kunden elektroniskt.


8. Finska Pantlån Ab får inte sälja panten tidigare än en (1) månad efter lånets förfallodag, om inte innehavaren av pantkvittot ger sitt medgivande till att panten säljs tidigare. Om panten består av aktier, som berättigar till besittning av lägenhet, som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas av låntagaren som bostad, får Finska Pantlån Ab sälja panten tidigast två (2)månader efter att låntagaren på sätt som förutsätts i lagen om pantlåneinrättningar 21 § 2 momentet underrättats om att lånet förfaller.


9. Om lånet har förfallit och panten inte har lösts ut, säljs panten på offentlig auktion, som i regel verkställs på internet på Finska Pantlån Ab:s internetsidor www.suomenpanttilaina.fi. Finska Pantlån Ab har emellertid rätt att sälja panten på offentlig auktion som verkställs även på annat sätt. Aktier, som berättigar till besittning av lägenhet som enbart eller huvudsakligen är avsedd att användas av låntagaren som bostad, ska när låntagaren så yrkar, eller om de ägs av annan person än låntagaren, då denne ägare det yrkar, säljas genom förmedling av fastighetsmäklare.


10. Finska Pantlån Ab har rätt att debitera kostnaderna för pantförsäljningen enligt gällande serviceprislista. Tills panten är såld, har innehavaren av pantkvittot rätt att lösa ut panten genom att till Finska Pantlån Ab betala lånekapitalet, räntan och övriga avtalade lånekostnader samt ersättning för kostnader för försäljningsåtgärder.


11. Finska Pantlån Ab har rätt att vid offentlig auktion själv köpa panten och att sälja de på detta sätt anskaffade föremålen vidare.


12. Enligt lagen om pantlåneinrättningar 25 § 1 momentet underrättar Finska Pantlån Ab utan onödigt dröjsmål låntagaren, eller person som inrättningen meddelats, om överskott vid försäljning av pant, om överskottet är 50 € eller mer. Överskottet betalas till innehavaren av pantkvittot eller till den person som enligt lagen on pantlåneinrättningar skulle ha fått lösa ut panten. Yrkande om betalning av överskott skall framställas inom ett år från försäljningsdagen. Om så inte sker, har pantlåneinrättningen rätt till överskottet. För översändandet av underrätelse om överskott till kunden debiteras avgift enligt gällande serviceprislista.


13. Varje pantföremål med undantag av värdepapper har försäkrats mot brand‐ och vattenskador samt skador till följd av inbrott och rån till tre gånger det lånebelopp som panten motsvarar. Värdepappren har försäkrats till beloppet av kostnaderna för deras makulering och förnyande. Låntagaren har därtill rätt att, om han finner att behov föreligger, för sig på sin egen bekostnad teckna tilläggsförsäkring för panten.


14. Om pantkvittot har överlåtits till en namngiven person, ska den person som kvittot överlåtits till underrätta Finska Pantlån Ab om överlåtelsen. Om så inte sker förlorar personen sin rätt att lösa ut panten.


15. Om pantkvittot förkommer, ska kunden eller om pantkvittot har överlåtits till annan person, mottagaren omedelbart underrätta Finska Pantlån Ab om det samt i sitt meddelande bifoga utredning över var och hur kvittot har förkommit.


16. Anställda vid Finska Pantlån Ab får inte ta emot uppdrag som gäller skötsel av låntagarens låneärenden.


17. På detta avtal tillämpas finsk lag. Låntagaren har för att bilägga tvist som beror på avtalet rätt att väcka talan mot Finska Pantlån Ab i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets låntagaren har sin stadigvarande hemort. Om låntagaren inte har stadigvarande hemort i Finland, behandlas tvistemålen vid Helsingfors tingsrätt, som är tingsrätten på Finska Pantlån Ab:s hemort. Avtalsvillkoren finns tillgängliga även på finska.

 

FinnishFinnish SwedishSwedish
EnglishEnglish