Ehdot

Asiakkaan tunteminen

Panttilainaamoja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja taloudellista rikollisuutta.

Esitämme kysymyksiä, kun sinusta tulee asiakkaamme ja myös sen jälkeen asioidessasi konttorissa, verkkosivujen kautta, tai puhelimitse.

Panttilainaamolla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Panttilainaamolla täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta ja varojen alkuperästä. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti.

Panttilainaamon täytyy myös selvittää, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (= PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Suomen Panttilaina Oy:n hyväksymät henkilöllisyysasiakirjat 14.03.2023 alkaen

Henkilöllisyyden todentamiseen soveltuvana henkilöllisyystodistuksena hyväksytään voimassa oleva suomalainen viranomaisen myöntämä

  •          passi
  •          henkilökortti (myös väliaikainen)
  •          ajokortti
  •         diplomaattipassi
  •         oleskelulupa

Ulkomaisista asiakirjoista henkilöllisyyden todentamiseksi hyväksytään voimassa oleva kansallinen passi tai EU- ja Schengen-alueen viranomaisen myöntämä henkilökortti (sirullinen, sisältää hologrammin tai optisia turvatekijöitä). (Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Latvia ja Liettua, Puola ja Ranska)

Muiden valtioiden henkilötodistusten lisäksi vaaditaan Suomen Digi- ja Väestötietoviraston myöntämä henkilötunnus (Kela-kortti).

Yrityksen tulee voida luontevasti tunnistaa henkilö esitetystä henkilöllisyystodistuksesta.

Varaudu esittämään asiakirjat aina asioinnin yhteydessä.

Yleiset lainasopimusehdot


Suomen Panttilaina Oy myöntää rahalainoja luonnollisille henkilöille irtainta käteispanttia vastaan panttilainauslaitoksista annetussa laissa määrätyin tavoin, voimassa olevan palveluhinnaston edellyttämin ja seuraavassa määrätyin ehdoin:


1. Panttilaina voidaan myöntää vain täysi‐ikäiselle henkilölle. Asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, kotiosoitteensa ja henkilötunnuksensa aina asioinnin yhteydessä. Asiakkaan tulee samoin todistaa henkilöllisyytensä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämällä.


2. Panttilainan minimimäärä on 20 €. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus kieltäytyä lainan myöntämisestä. Suomen Panttilaina Oy ei ole velvollinen perustelemaan päätöstään kieltäytyä lainan myöntämisestä.


3. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus periä tässä panttikuitissa tarkoitetusta panttilainasta allekirjoitushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korko sekä korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Lainan korko ja muut lainakustannukset peritään jälkikäteen lainan lunastuksen, uudistamisen tai pantin myynnin yhteydessä. Suomen Panttilaina Oy ei ole oikeutettu muuttamaan korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää laina‐aikana lainansaajan vahingoksi.


4. Lainan järjestysnumero, panttauksen päivämäärä, lainan eräpäivä, pääoma, korko, lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia lainakustannuksia vastaavan korvauksen määrä merkitään panttikuittiin. Korko ja muut edellä tarkoitetut lainakustannukset merkitään panttikuittiin myös rahamääräisinä. Lisäksi kuitissa on maininta pantin laatua ja lukumäärää sekä tarvittaessa mittaa ja painoa koskevista tiedoista. Panttikuitissa on myös merkintä lainan todellisesta vuosikorosta kuluttajasuojalain edellyttämin tavoin.


5. Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset. Laina-aika voi olla enintään yksi (1) vuosi. Laina voidaan uudistaa suorittamalla siihen mennessä erääntynyt korko, muut sovitut lainakustannukset sekä mahdollinen korvaus myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus vaatia lainan uudistamisen yhteydessä lainan pääomaa lyhennettäväksi. Mikäli laina uudistetaan, lainan uudistamisesta tehdään panttikuitin haltijalle uusi panttikuitti. Uudistamisen jälkeen panttilainaan sovelletaan uudistamishetkellä voimassa olevaa palveluhinnastoa.


6. Mikäli panttia ei lunasteta tai lainaa uudisteta viimeistään eräpäivänä, Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus ryhtyä pantin myymistä tarkoittaviin toimenpiteisiin ja periä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista.


7. Suomen Panttilaina Oy lähettää erääntyneestä lainasta muistutuskirjeen, sähköpostin tai tekstiviestin asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei lainansaaja ole kirjallisesti kieltänyt kirjeen lähettämistä. Suomen Panttilaina Oy lähettää kuitenkin aina erääntyneestä lainasta muistutuskirjeen panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaisesti silloin, kun pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona. Lainansaaja vastaa ilmoitetun osoitteen tai numeron oikeellisuudesta. Suomen Panttilaina Oy ei vastaa kirjeen perille menosta tai perille menemättömyydestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, edellyttäen että kirje on asianmukaisesti jätetty postitus- tai postikuljetuspalveluita suorittavan yhtiön haltuun tai lähetetty asiakkaalle sähköisesti.


8. Suomen Panttilaina Oy:llä ei ole oikeutta myydä panttia aikaisemmin kuin yhden (1) kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä, ellei panttikuitin haltija anna suostumusta pantin myymiseen aikaisemmin. Mikäli pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, saa Suomen Panttilaina Oy myydä pantin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin edellyttämin tavoin ilmoitettu lainan erääntymisestä.


9. Erääntyneen lainan lunastamaton pantti myydään julkisella huutokaupalla, joka pääsääntöisesti toteutetaan internetissä Suomen Panttilaina Oy:n internetsivuilla www.suomenpanttilaina.fi. Suomen Panttilaina Oy:llä on kuitenkin oikeus myydä pantti myös muulla tavoin toteutettavalla julkisella huutokaupalla. Osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, on kuitenkin lainansaajan, tai jos ne omistavat muu henkilö kuin lainansaaja, muun omistajan vaatimuksesta myytävä kiinteistönvälittäjän välityksellä.


10. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus periä pantin myyntikustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Siihen asti kunnes pantti on myyty, panttikuitin haltija on oikeutettu lunastamaan pantin suorittamalla Suomen Panttilaina Oy:lle lainapääoman, koron ja muut sovitut lainakustannukset sekä korvauksen myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista.


11. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus ostaa pantti itselleen julkisessa huutokaupassa ja sillä on oikeus myydä näin hankkimansa esineet edelleen.


12. Panttilainauslaitoksista annetun lain 25 §:n 1 momentin mukaan Suomen Panttilaina Oy ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä pantin myynnistä syntyneestä ylijäämästä lainansaajalle tai sille ilmoitetulle siirronsaajalle, mikäli ylijäämä on 50 € tai enemmän. Ylijäämä maksetaan panttikuitin haltijalle tai sille, joka panttilainauslaitoksista annetun lain 27 §:n mukaisesti olisi saanut lunastaa pantin. Vaatimus ylijäämän maksamisesta on esitettävä yhden vuoden kuluessa pantin myyntipäivästä uhalla, että muutoin oikeus ylijäämään siirtyy Suomen Panttilaina Oy:lle. Ylijäämäilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle peritään voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu.


13. Kukin panttiesine on vakuutettu arvopapereita lukuun ottamatta palo‐, vesi‐, murto‐ ja ryöstövahinkojen varalta panttia vastaan annetun lainan kolminkertaisesta määrästä. Arvopaperit on vakuutettu niiden kuoletus‐ ja uusimiskustannusten määrästä. Lainansaajalla on tämän lisäksi oikeus niin harkitessaan lisävakuuttaa pantti omalla kustannuksellaan lukuunsa.


14. Mikäli panttikuitti on siirretty nimetylle henkilölle, on siirronsaajan ilmoitettava siirrosta Suomen Panttilaina Oy:lle uhalla, että siirronsaaja menettää oikeutensa lunastaa pantti.


15. Mikäli panttikuitti katoaa, on asiakkaan tai, mikäli panttikuitti on siirretty, siirronsaajan tehtävä välittömästi Suomen Panttilaina Oy:lle ilmoitus katoamisesta sekä liitettävä ilmoitukseen selvitys siitä, milloin ja miten katoaminen on tapahtunut.


16. Suomen Panttilaina Oy:n palveluksessa olevat henkilöt eivät saa ottaa vastaan toimeksiantoa lainansaajan laina‐asioiden hoidosta.


17. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Lainasaajalla on oikeus nostaa sopimuksesta aiheutuvan riidan ratkaisemiseksi kanne Suomen Panttilaina Oy:tä vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on vakituinen asuinpaikka. Mikäli lainansaajalla ei ole Suomessa vakituista asuinpaikkaa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa, joka on Suomen Panttilaina Oy:n kotipaikan käräjäoikeus.
Sopimusehdot ovat saatavissa myös ruotsinkielisinä.

 

Huutokauppasäännöt

Kaikki jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Voittaneen tarjouksen maksu ja mahdollinen lähetyskulu on maksettava 6-8 vuorokauden kuluessa huutokaupasta maksutavasta riippuen. Maksun voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Suomen Panttilaina Oy:n huutokauppatuotteiden maksutavat

Maksu nettisivujen kautta

Verkkosivujen kautta voitte maksaa voittamanne tuotteet kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa huutokaupan päättymisen jälkeen. Maksuvälineinä toimii pankkitunnukset: Danske Bank, OmaOp, Nordea, Säästöpankki, POP Pankki, Ålandsbanken, S-Pankki, Osuuspankki, MobilePay, sekä yleisimmät luottokortit Visa debit/credit, Mastercard debit/credit, Maestro debit/credit ja Eurocard debit/credit.

Maksu konttoreissamme: Hakaniemen Pantti, Vuosaaren Pantti, Myyrmäen Pantti ja Kaivoipihan Pantti

Voitte maksaa tuotteet myös konttoreissamme noudon yhteydessä. Maksuvälineinä toimii käteinen ja yleisimmät pankki- ja luottokortit. Tuotteet tulee tällöin maksaa kuuden (6) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisen jälkeen Voitte tarkistaa tuotteen olinpaikan omilta sivuiltanne kirjauduttuanne ensin sisään.

Jos maksua ei suoriteta kyseisessä ajassa, palautuu esine/esineet panttilainaamolle ja jälleenmyydään myymälässä tai verkkokaupassa.

Jos maksu ei vastaa voitettua tarjousta ja mahdollista lähetyskulua, palautuu esine panttilainaamolle.

Tarjouksen jättämiseen liittyvät säännöt
Käyttäessäsi tarjousohjelmaa korottaa se asteittain tarjoustasi siihen summaan saakka minkä olet jättänyt.

Käytämme huutokaupan aikana kiinteitä korotuksia.

1-50 euroon asti 2 korotus
51-100 euroon asti 5 korotus
101-300 euroon asti 10 korotus
301-1000 euron asti 20 korotus
1001-2000 euron asti 50 korotus
Yli 2001 euroa 100 korotus
   

 

 

 

 

 

Esimerkki; Ennakkotarjouksesi tarjousohjelmassa on 100,00 euroa ja toisen asiakkaan ylin tarjous on 80,00 euroa tulevat esineet sinulle 85,00 eurolla. Käyttäessäsi tarjousohjelmaa sinun ei tarvitse huolehtia tarjousten korottamisesta. Saat ilmoituksen sähköpostiisi, jos toinen asiakas on ylittänyt tarjousautomaattiin jättämäsi tarjouksen.

Huomioithan, että sähköposti-ilmoitus jättämänne tarjouksen ylitettäneistä huudoista lähtee aikaisintaan 30 minuutin päästä ylittäneestä tarjouksesta, toisin sanoen reaaliaikaista ilmoitusta ylitetyistä huudoista ei käynnissä olevan huutokaupan aikana tule.

Mikäli huutokauppatuotteeseen ei tule tarjouksia, Suomen Panttilaina Oy ostaa tuotteen itselleen nimimerkillä “SP2008” huutokaupan päättyessä, tuotteen lähtöhintaan.

 

Huutokauppojen aikataulu

Jokaisen huutokauppatuotteen aika päättyy huutokauppalistan mukaisena kellonaikana. Aikaa jatketaan mikäli uusi tarjous tehdään viimeisen 30 sekunnin aikana. Aika jatkuu silloin 30 (kolmekymmentä) sekuntia, kunnes tarjoukset loppuu.

Suosittelemme teitä päivittämään verkkoselaintanne, jottei reaaliaikaiseen huutokauppaan liittyvät ulkoiset tekijät pääse vaikuttamaan tarjouksenne perillepääsyyn. Näiden eri palvelimien ulkoisten vaikutusten vuoksi Suomen Panttilaina Oy ei voi taata verkkoyhteyttänne, eikä täten ota vastuuta viimeisten kolmenkymmenen sekunnin aikana jätetyistä tarjouksista. Saman tarjouksen jättäneistä vanhin tarjous voittaa.

Huutokaupan ollessa käynnissä, voi esineitä poistua huutokauppalistalta. Tämä perustuu lakiin panttilainauslaitoksista, jossa panttilainaamon asiakkaalla on oikeus hoitaa lainahoitamisesta aiheutuneet kulut myyntiin asti.

Esineet myydään siinä kunnossa, kuin ne ovat huutokauppa hetkellä. Pyrimme kirjoittamaan mahdollisimman tarkat kuvaukset huutokauppalistaan.

Mikäli myytävänä on taidetta, josta Suomen panttilaina Oy joutuu tilittämään Kuvasto Ry:lle jälleenmyyntikorvauksen, veloitamme sen viimeisen tarjouksen huutohinnasta.

Tekijänoikeuslain mukainen jällenmyyntikorvaus on 5%, johon lisäämme voimassa olevan alv:n.
Lisätietoja Kuvasto Ry:n internetsivuilta www.kuvasto.fi.

Esineet ovat noudettavissa myymälästä huutokaupan jälkeisenä arkipäivänä kello 12.00 jälkeen.

Voimme lähettää ostamasi esineet kaikkialle Suomeen. Lähetyskulut sisältää pakkaus-, postitus-, ja vakuutusmaksun.

Lähetyskulutaulukko:

1.luokan kirjeposti, 1-30

euroon asti

5 euroa

Postipaketti, 31-500

euroon asti

10 euroa

Vakuutettu lähetys, 501-5000 (Huom! max 2kg/lähetys)

euroon asti

28 euroa

Yli 5001 euron ostokset - nouto ainoastaan myymälästä

 

 

 

Hinnat ovat voimassa kotimaan lähetyksiin.

Tilaavievistä, särkyvistä ja ulkomaan lähetyksistä perimme maksun erikseen. Kysy tarkempia lähetyskuluja myymälöistämme!

Esineet postitetaan, kun suoritus näkyy tilillämme.

Kaikki jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Nämä ehdot olette hyväksyneet kirjautuessanne verkkohuutokaupan asiakkaaksi. Toistuvista ehtojemme laiminlyönneistä seuraa huutokauppatilin sulkeminen.

Mikäli Teillä on kysyttävää asiaan liittyen, voitte ottaa yhteyttä konttoriimme saadaksenne lisätietoja.

Lisätietoja huutokauppasäännöistä saatte puhelimitse +358 (0)105012500 tai [email protected]

Tuotteillamme on 14 vuorokauden täysi vaihto- ja palautusoikeus kuittia vastaan.


Verkkokauppa

Tee edullisia löytöjä!

Myymälöissämme Hakaniemessä, Vuosaaressa, Myyrmäessä ja Kaivopihalla sekä verkkokaupassa olevat tuotteet ovat sulkeutuneissa huutokaupoissamme tarjouksitta jääneitä esineitä. Verkkokaupastamme löydätte kultakoruja, hopeaa, kelloja, soittimia, taidetta ja elektroniikkaa. Kaikki hintamme ovat edullisia verrattuna kauppojen jälleenmyyntihintoihin.

Myymälöissämme esillä oleviin esineisiin voi tutustua henkilökuntamme avulla. Maksuvälineinä konttoreissamme käyvät käteinen, pankkikortti ja yleisimmät luottokortit.

Verkkokaupassa näkyy kuvat, tiedot ja hinnat esineistä. Rekisteröitymällä sivuillemme, pääsette suoraan ostamaan tuotteet verkkokaupasta. Maksuvälineinä käyvät yleisimmät luottokortit: Visa debit/credit, Mastercard debit/credit, Maestro dedit/credit ja Eurocard debit/credit tai pankkitunnukset: Danske Bank, OmaOp, Nordea, Säästöpankki, POP Pankki, Ålandsbanken, S-Pankki, Pohjola.

Esineet myydään siinä kunnossa, kuin tuotekuvauksessa on ilmoitettu. Pyrimme kirjoittamaan mahdollisimman tarkat kuvaukset verkkokauppalistaan.


Pidätämme oikeuden muuttaa esineiden hintoja esimerkiksi kohonneiden jalometallien maailmanmarkkinahintojen takia.

Tuotteillamme on 14 vuorokauden täysi vaihto- ja palautusoikeus kuittia vastaan.

Voimme lähettää ostamasi esineet kaikkialle Suomeen. Lähetyskulut sisältää pakkaus-, postitus-, ja vakuutusmaksun.

Lähetyskulutaulukko:

1.luokan kirjeposti, 1-30

euroon asti

5 euroa

Postipaketti, 31-500

euroon asti

10 euroa

Vakuutettu lähetys, 501-5000 (Huom! max 2kg/lähetys)

euroon asti

28 euroa

Yli 5001 euron ostokset - nouto ainoastaan myymälästä

 

 

Tilaavievistä, särkyvistä ja ulkomaan lähetyksistä perimme maksun erikseen. Kysy tarkempia lähetyskuluja myymälöistämme!

Suomen Panttilaina Oy:n yhteystiedot:
www.suomenpanttilaina.fi

Hakaniemen Pantti, Hämeentie 8, 00530 Helsinki
Aukioloajat 10.00–17.00 - [email protected]

Puh: +358 (0)105012500

Vuosaaren Pantti, Vuotie 45, 00980 Helsinki
Aukioloajat arkisin 10.00-18.00 ja la 10.00-15.00 - [email protected]

Puh: +358 (0)105012501

Myyrmäen Pantti, Iskoskuja 3 A 1, 01600 Vantaa
Aukioloajat arkisin 10.00-18.00 - [email protected]

Puh: +358 (0)105012502

Kaivopihan Pantti, Kaivokatu 10, 00100 Helsinki

Aukioloajat arkisin 10.00-18.00 - [email protected]

Puh. +358 (0)105012503


Henkilökuntamme auttaa mielellään esineisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tervetuloa ostoksille myymälöihimme!